KIS in HIS

Met de komst van het keteninformatiesysteem (KIS) is al een enorme stap gezet naar meer efficiëntie bij de behandeling van mensen met een chronische aandoening en mensen met complexe zorglogistiek. Maar is het niet ontzettend prettig als u als zorgverlener alle informatie over deze mensen op één plek registreert en terugvindt? Voor optimale zorgverlening is multidisciplinaire samenwerking voor iedereen die betrokken is bij complexe zorglogistiek en eenvoudige, overzichtelijke communicatie tussen de verschillende informatiesystemen binnen de keten immers van cruciaal belang. Hiervoor is vanuit de Promedico Groep door Care2U en Promedico het KIS in HIS project gestart. Hiervoor worden functionaliteiten van het KIS Care2U geïmplementeerd in het HIS Promedico-ASP, waardoor het mogelijk is voor de POH om vanuit het HIS te werken. Van daaruit wordt alle informatie gedeeld met de patiënt en andere zorgverleners die bij het zorgproces betrokken zijn. Het uiteindelijke doel van het KIS in HIS project is dan ook het bewerkstelligen van samenwerking via het individueel behandelplan en zorgplan. Het eerste deel van het KIS in HIS project, de ‘slimme vragenlijsten module’ is binnenkort beschikbaar als aanvullende module bij Promedico-ASP. Deze module kan ook zonder het KIS Care2U worden gebruikt.

Slimme vragenlijsten module
Met de Slimme vragenlijsten module worden ketenzorgprotocollen, waaronder de standaard formulieren voor COPD en Diabetes Mellitus aangeboden binnen Promedico-ASP. Met behulp van deze protocollen kan de praktijkondersteuner de hieraan verbonden taken direct uitvoeren en registreren binnen het HIS. Overzetten van de informatie vanuit het KIS naar het HIS is dus niet meer nodig. Zo worden communicatiefouten voorkomen, wordt tijd bespaard en kan men vanuit het HIS persoonsgericht werken. Promedico is daarmee de enige leverancier die momenteel een geïntegreerde KIS in HIS oplossing biedt.

Vervolg KIS in HIS
Naast de Slimme vragenlijstenmodule werken Promedico en Care2U als onderdeel van het KIS in HIS project aan een Integratiemodule. In de Integratiemodule zit bijvoorbeeld een Dashboard met notificaties van alle patiënten (deze notificaties kunnen aangeleverd worden door diverse zorgverleners), een Behandelplan voor Ketenpatiënten en een Patiëntdashboard met alle relevante informatie voor Ketenpatiënten. Ook is het mogelijk om het zorgnetwerk rondom de patiënt te beheren. Dit komt ten goede aan de multidisciplinaire samenwerking, en daarmee ook aan de zorg. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de vorderingen.

Achtergrond
De huidige veranderingen in het zorglandschap laten zien dat er steeds meer richting een regionale oplossing en één landelijke infrastructuur wordt gegaan. Het uitgangspunt van de Promedico Groep hierbij is dat voor optimale zorgverlening (multidisciplinaire) samenwerking centraal staat. Om dit, aan de kant van het HIS, te ondersteunen biedt Promedico-ASP nu al diverse mogelijkheden. Zo kan met Promedico-ASP binnen de huisartsenpraktijk met meerdere praktijkmedewerkers worden samengewerkt, onder andere doormiddel van takenlijsten, overlegmogelijkheden en de assistentenmodule. Het KIS in HIS project vormt hier een belangrijke aanvulling op. Het is onze visie dat het, om goed te kunnen samenwerken binnen de keten, noodzakelijk is dat ook de verschillende informatiesystemen goed met elkaar kunnen ‘praten’. De verschillende zorgverleners moeten in hun communicatie immers niet worden belemmerd, maar ondersteund door de techniek. Helaas zorgt het gebruik van verschillende informatiesystemen hier nu vaak nog niet voor. Dubbele registraties en het niet altijd hebben van alle informatie omtrent een patiënt ontstaan onder andere doordat POH en huisarts in verschillende systemen werken. Met het project KIS in HIS wordt hiervoor vanuit de Promedico Groep door Promedico en Care2U een oplossing geboden. Informatie is zo altijd actueel beschikbaar en kan vanuit het HIS worden gedeeld met andere betrokken zorgverleners en de patiënt. Zo wordt eenvoudige en overzichtelijke communicatie binnen de keten mogelijk waardoor de samenwerking en dus de zorg verbetert.